Uw persoonsgegevens

CBRE Global Investors gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle bedrijfsonderdelen van CBRE Global Investors en/of de aan haar gelieerde en/of de door haar aangestelde partijen die zorg dragen voor de verhuur, verkoop, het beheer en onder houd van woningen, zodat steeds een zo goed mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die CBRE Global Investors tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

VB&T makelaars spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. VB&T makelaars behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt VB&T makelaars geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan VB&T makelaars geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

VB&T makelaars garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens VB&T makelaars dan wel de gevolgen daarvan.

Al het beeldmateriaal zijn impressies en niet noodzakelijk de exacte weergave van de geselecteerde woning.

VB&T makelaars aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Privacy

Verwerken van persoonsgegevens viaVB&T makelaars

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van VB&T makelaars – online sales solutions voor vastgoedprofessionals (VB&T makelaars) voor het adverteren en aanbieden van onze woningen. VB&T makelaars stelt ons in staat om woningen te verhuren, door middel van het aanbieden van (huur)woningen uit nieuwbouwprojecten.

VB&T makelaars verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

persoonsgegevens die middels een chatbericht aan ons worden verzonden;

Woonvoorkeuren;

In welke projecten u interesse heeft;

Financiële gegevens, zoals salarissen;

Burgerlijke staat;

Beroep;

Rekeningnummer;

Beschikbaar vermogen;

Dienstverband;

Kopie ID-bewijs (u dient bij het opsturen hiervan zelf uw burgerservicenummer af te schermen);

Betalingsverleden;

Beschikbaarheid voor een afspraak met de telefonische helpdesk;

Wij verzamelen deze gegevens onder andere via e-mail en contactformulieren.

Doeleinden

We gebruiken de persoonsgegevens via VB&T makelaars voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van contact met geïnteresseerden in huurwoningen;

Het doen van een inkomenscheck, ID-check, bankcheck en eventuele andere controles alvorens een huurovereenkomst met u te sluiten;

Verhuren van (nieuwbouw)woningen;

Het bijhouden van een klantbestand;

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken. Wij bewaren de via VB&T makelaars verkregen gegevens in ieder geval zolang als nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden, en daarna nog 6 maanden om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Wanneer wij gegevens ontvangen in het kader van een overeenkomst die wij met u sluiten, bewaren wij de gegevens voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarna bewaren uw gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

Beveiliging

VB&T makelaars neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt VB&T makelaars dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd.

Derde partijen

VB&T makelaars kan uw persoonsgegevens doorsturen naar derde partijen in de volgende omstandigheden:

VB&T makelaars maakt gebruik van derde partijen (sub-verwerkers) wanneer deze nodig zijn voor de diensten van VB&T makelaars. Zoals een hostingprovider of software developer. VB&T makelaars eist van deze derde partijen dat zij voldoen aan Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy;

VB&T makelaars kan gegevens doorgeven aan ScreenConnect om u een online helpdesk te bieden, die indien gewenst op afstand mee kan kijken naar uw computerscherm;

VB&T makelaars analyseert alleen gegevens voor eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar diensten, wanneer zij hiervoor toestemming heeft gekregen;

VB&T makelaars kan persoonsgegevens overdragen aan de bevoegde autoriteiten in geval van een vermoeden van fraude of misbruik;

VB&T makelaars kan informatie overdragen aan een opvolger in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, verkoop van activa, faillissement of andere bedrijfsverandering.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen (wanneer de gegevens niet correct of niet langer relevant zijn).

U kunt ons eveneens verzoeken om een kopie van uw gegevens in een gangbaar formaat.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- & cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

VB&T MAKELAARS